ممبران صنعتی CSM

ممبران صنعتی CSM

ممبران CSM محصول كمپانی TORAY CHEMICAL کره جنوبی می باشد که در زمینه ی تولید انواع  ممبران های اسمز معكوس، نانو فیلتراسیون، الترافیلتراسیون و … فعالیت می کند.

ممبران های CSM در اندازه های ۴ و ۸ اینچ و در انواع مختلف خانگی، آب لب شور و دریایی موجود می باشد.

توضیحات

ممبران صنعتی CSM

توضیحات

 

ممبران آب دریا CSM 

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

RE2521-SHN

(0.85) 225
(55) 800
(64) 2.5
(534) 21
%99.75
Download

2

RE2540-SHF

(2.3) 600
(55) 800
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

3

RE2540-SHN

(1.9) 500
(55) 800
(64) 2.5
(1016) 40
%99.75
Download

4

RE4040-SHA

(5.3) 1.400
(55) 800
(102) 4
(1016) 40
%99.75
Download

5

RE4040-SHN

(4.5) 1.200
(55) 800
(102) 4
(1016) 40
%99.75
Download

6

RE4040SHF

(7.2) 1.900
(55) 800
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

7

RE8040-SHA

(25.5) 6.750
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

8

RE8040-SHA400

(28.4) 7.500
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

9

RE8040-SHF

(34.1) 9.000
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

10

RE8040-SHF400

(36.7) 9.700
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

11

RE8040-SHN

(22.7) 6.000
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

12

RE8040-SHN400

(24.6) 6.500
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

13

RE16040-SHF

(136.1) 36.000
(55) 800
(402) 16
(1016) 40
%99.7
Download

14

RE16040-SHN

(92.9) 24.600
(55) 800
(402) 16
(1016) 40
%99.75
Download

ممبران ضد گرفتگی CSM

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

RE2521-FEn

(1.1) 300
(15.3) 225
(64) 2.5
(534) 21
%99.7
Download

2

RE2540-FDn

(2.8) 740
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

3

RE2540-FEn

(3.0) 800
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

4

RE4040-FDn

(6.8) 1.800
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

5

RE4040-FEn

(9.1) 2.400
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

6

RE4040-FLR

(7.2) 1.900
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.6
Download

7

RE8040-FDn

(39.7) 10.000
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

8

RE8040-FEn

(39.7) 10.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

9

RE8040-FEn34

(39.7) 10.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

10

RE8040-FEn440

(43.5) 11.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

11

RE8040-FL

(41.6) 11.000
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.0
Download

12

RE8040-FL400

(45.7) 12.100
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.0
Download

13

RE8040-FLR

(34.0) 9.000
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.6
Download

14

RE8040-FLR440

(37.4) 9.900
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.6
Download

15

RE8040-FN

(36.0) 9.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

16

RE16040-FEn

(136.1) 36.000
(10.3) 150
(402) 16
(1016) 40
%99.6
Download

17

RE16040-FLR

(155) 41.000
(15.3) 150
(402) 16
(1016) 40
%99.7
Download

ممبران فشار پایین CSM

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

RE2521-BLF

(1.3) 350
(6.9) 100
(64) 2.5
(534) 21
%99.2
Download

2

RE2521-BLN

(1.1) 300
(10.3) 150
(64) 2.5
(534) 21
%99.2
Download

3

RE2521-BLR

(1.1) 300
(10.3) 150
(64) 2.5
(534) 21
%99.6
Download

4

RE2540-BLF

(3.0) 800
(6.9) 100
(64) 2.5
(1016) 40
%99.2
Download

5

RE2540-BLN

(3.0) 800
(10.3) 150
(64) 2.5
(1016) 40
%99.2
Download

6

RE2540-BLR

(2.2) 600
(10.3) 150
(64) 2.5
(1016) 40
%99.6
Download

7

RE4021-BLF

(4.0) 1.050
(6.9) 100
(102) 4
(534) 21
%99.2
Download

8

RE4021-BLN

(4.0) 1.050
(10.3) 150
(102) 4
(534) 21
%99.2
Download

9

RE4021-BLR

(2.9) 780
(10.3) 150
(102) 4
(534) 21
%99.6
Download

10

RE4040-BLN

(9.8) 2.600
(10.3) 150
(102) 4
(1016) 40
%99.2
Download

11

RE4040-BLF

(9.5) 2500
(6.9) 100
(102) 4
(1016) 40
%99.2
Download

12

RE4040-BLR

(7.2) 1900
(10.3) 150
(102) 4
(1016) 40
%99.6
Download

13

RE8040-BLF

(43.5) 11.500
(6.9) 100
(201) 8
(1016) 40
%99.2
Download

14

RE8040-BLF440

(37.4) 12.650
(6.9) 100
(201) 8
(1016) 40
%99.2
Download

15

RE8040-BLN

(45.4) 12.000
(10.3) 150
(201) 8
(1016) 40
%99.2
Download

16

RE8040-BLN440

(49.2) 13.000
(10.3) 150
(201) 8
(1016) 40
%99.2
Download

17

RE8040-BLR

(34.0) 9.000
(10.3) 150
(201) 8
(1016) 40
%99.6
Download

18

RE8040-BLR440

(37.4) 9.900
(10.3) 150
(201) 8
(1016) 40
%99.6
Download

19

RE16040-BLF

(174.1) 46.000
(6.9) 100
(402) 16
(1016) 40
%99.2
Download

20

RE16040-BLR

(136.1) 36.000
(10.3) 150
(402) 16
(1016) 40
%99.6
Download

ممبران آب لب شور CSM

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

RE2521-BE

(1.1) 300
(15.3) 225
(64) 2.5
(534) 21
%99.7
Download

2

RE2521-BN

(1.1) 250
(15.3) 225
(64) 2.5
(534) 21
%99.7
Download

3

RE2540-BE

(3.0) 800
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

4

RE2540-BN

(2.3) 600
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

5

RE2540-CE

(2.3) 600
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.5
Download

6

RE4021-BE

(4.0) 1.050
(15.3) 225
(102) 4
(534) 21
%99.7
Download

7

RE4040-BE

(9.1) 2.400
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

8

RE4040-BN

(7.6) 2.000
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

9

RE4040-CE

(7.2) 1.900
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.5
Download

10

RE8040-BE

(39.7) 10.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

11

RE8040-BE34

(39.7) 10.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

12

RE8040-BE440

(43.5) 11.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

13

RE8040-BN

(36.0) 9.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

14

RE8040-BR

(22.7) 6.000
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

15

RE8040-BR400

(24.9) 6.600
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

16

RE8040-CE

(32.1) 8.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.5
Download

17

RE16040-BE

(155) 41.000
(15.3) 225
(402) 16
(1016) 40
%99.7
Download

ممبران نانو فیلتراسیون CSM

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

NE2540-70

(1.7) 450
75
(64) 2.5
(1016) 40
% 70-40
Download

2

NE2540-90

(1.9) 500
75
(64) 2.5
(1016) 40
%95 – 85
Download

3

NE4040-70

(5.7) 1.500
75
(102) 4
(1016) 40
% 70 – 40
Download

4

NE4040-90

(6.0) 1.600
75
(102) 4
(1016) 40
%95 – 85
Download

5

NE8040-70

(26.5) 7.000
75
(201) 8
(1016) 40
%70 – 40
Download

6

NE8040-90

(28.4) 7.500
75
(201) 8
(1016) 40
%95 – 85

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ممبران صنعتی CSM”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *