خانه  /    /  ممبران صنعتی CSM
CSM  ممبران صنعتی

ممبران صنعتی CSM

ممبران CSM محصول كمپانی TORAY CHEMICAL کره جنوبی می باشد که در زمینه ی تولید انواع  ممبران های اسمز معكوس، نانو فیلتراسیون، الترافیلتراسیون و … فعالیت می کند.

ممبران های CSM در اندازه های ۴ و ۸ اینچ و در انواع مختلف خانگی، آب لب شور و دریایی موجود می باشد.

توضیحات محصول

 

ممبران آب دریا CSM 

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

RE2521-SHN

(0.85) 225
(55) 800
(64) 2.5
(534) 21
%99.75
Download

2

RE2540-SHF

(2.3) 600
(55) 800
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

3

RE2540-SHN

(1.9) 500
(55) 800
(64) 2.5
(1016) 40
%99.75
Download

4

RE4040-SHA

(5.3) 1.400
(55) 800
(102) 4
(1016) 40
%99.75
Download

5

RE4040-SHN

(4.5) 1.200
(55) 800
(102) 4
(1016) 40
%99.75
Download

6

RE4040SHF

(7.2) 1.900
(55) 800
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

7

RE8040-SHA

(25.5) 6.750
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

8

RE8040-SHA400

(28.4) 7.500
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

9

RE8040-SHF

(34.1) 9.000
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

10

RE8040-SHF400

(36.7) 9.700
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

11

RE8040-SHN

(22.7) 6.000
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

12

RE8040-SHN400

(24.6) 6.500
(55) 800
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

13

RE16040-SHF

(136.1) 36.000
(55) 800
(402) 16
(1016) 40
%99.7
Download

14

RE16040-SHN

(92.9) 24.600
(55) 800
(402) 16
(1016) 40
%99.75
Download

ممبران ضد گرفتگی CSM

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

RE2521-FEn

(1.1) 300
(15.3) 225
(64) 2.5
(534) 21
%99.7
Download

2

RE2540-FDn

(2.8) 740
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

3

RE2540-FEn

(3.0) 800
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

4

RE4040-FDn

(6.8) 1.800
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

5

RE4040-FEn

(9.1) 2.400
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

6

RE4040-FLR

(7.2) 1.900
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.6
Download

7

RE8040-FDn

(39.7) 10.000
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

8

RE8040-FEn

(39.7) 10.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

9

RE8040-FEn34

(39.7) 10.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

10

RE8040-FEn440

(43.5) 11.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

11

RE8040-FL

(41.6) 11.000
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.0
Download

12

RE8040-FL400

(45.7) 12.100
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.0
Download

13

RE8040-FLR

(34.0) 9.000
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.6
Download

14

RE8040-FLR440

(37.4) 9.900
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.6
Download

15

RE8040-FN

(36.0) 9.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

16

RE16040-FEn

(136.1) 36.000
(10.3) 150
(402) 16
(1016) 40
%99.6
Download

17

RE16040-FLR

(155) 41.000
(15.3) 150
(402) 16
(1016) 40
%99.7
Download

ممبران فشار پایین CSM

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

RE2521-BLF

(1.3) 350
(6.9) 100
(64) 2.5
(534) 21
%99.2
Download

2

RE2521-BLN

(1.1) 300
(10.3) 150
(64) 2.5
(534) 21
%99.2
Download

3

RE2521-BLR

(1.1) 300
(10.3) 150
(64) 2.5
(534) 21
%99.6
Download

4

RE2540-BLF

(3.0) 800
(6.9) 100
(64) 2.5
(1016) 40
%99.2
Download

5

RE2540-BLN

(3.0) 800
(10.3) 150
(64) 2.5
(1016) 40
%99.2
Download

6

RE2540-BLR

(2.2) 600
(10.3) 150
(64) 2.5
(1016) 40
%99.6
Download

7

RE4021-BLF

(4.0) 1.050
(6.9) 100
(102) 4
(534) 21
%99.2
Download

8

RE4021-BLN

(4.0) 1.050
(10.3) 150
(102) 4
(534) 21
%99.2
Download

9

RE4021-BLR

(2.9) 780
(10.3) 150
(102) 4
(534) 21
%99.6
Download

10

RE4040-BLN

(9.8) 2.600
(10.3) 150
(102) 4
(1016) 40
%99.2
Download

11

RE4040-BLF

(9.5) 2500
(6.9) 100
(102) 4
(1016) 40
%99.2
Download

12

RE4040-BLR

(7.2) 1900
(10.3) 150
(102) 4
(1016) 40
%99.6
Download

13

RE8040-BLF

(43.5) 11.500
(6.9) 100
(201) 8
(1016) 40
%99.2
Download

14

RE8040-BLF440

(37.4) 12.650
(6.9) 100
(201) 8
(1016) 40
%99.2
Download

15

RE8040-BLN

(45.4) 12.000
(10.3) 150
(201) 8
(1016) 40
%99.2
Download

16

RE8040-BLN440

(49.2) 13.000
(10.3) 150
(201) 8
(1016) 40
%99.2
Download

17

RE8040-BLR

(34.0) 9.000
(10.3) 150
(201) 8
(1016) 40
%99.6
Download

18

RE8040-BLR440

(37.4) 9.900
(10.3) 150
(201) 8
(1016) 40
%99.6
Download

19

RE16040-BLF

(174.1) 46.000
(6.9) 100
(402) 16
(1016) 40
%99.2
Download

20

RE16040-BLR

(136.1) 36.000
(10.3) 150
(402) 16
(1016) 40
%99.6
Download

ممبران آب لب شور CSM

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

RE2521-BE

(1.1) 300
(15.3) 225
(64) 2.5
(534) 21
%99.7
Download

2

RE2521-BN

(1.1) 250
(15.3) 225
(64) 2.5
(534) 21
%99.7
Download

3

RE2540-BE

(3.0) 800
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

4

RE2540-BN

(2.3) 600
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.7
Download

5

RE2540-CE

(2.3) 600
(15.3) 225
(64) 2.5
(1016) 40
%99.5
Download

6

RE4021-BE

(4.0) 1.050
(15.3) 225
(102) 4
(534) 21
%99.7
Download

7

RE4040-BE

(9.1) 2.400
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

8

RE4040-BN

(7.6) 2.000
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.7
Download

9

RE4040-CE

(7.2) 1.900
(15.3) 225
(102) 4
(1016) 40
%99.5
Download

10

RE8040-BE

(39.7) 10.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

11

RE8040-BE34

(39.7) 10.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

12

RE8040-BE440

(43.5) 11.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

13

RE8040-BN

(36.0) 9.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.7
Download

14

RE8040-BR

(22.7) 6.000
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

15

RE8040-BR400

(24.9) 6.600
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.75
Download

16

RE8040-CE

(32.1) 8.500
(15.3) 225
(201) 8
(1016) 40
%99.5
Download

17

RE16040-BE

(155) 41.000
(15.3) 225
(402) 16
(1016) 40
%99.7
Download

ممبران نانو فیلتراسیون CSM

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

NE2540-70

(1.7) 450
75
(64) 2.5
(1016) 40
% 70-40
Download

2

NE2540-90

(1.9) 500
75
(64) 2.5
(1016) 40
%95 – 85
Download

3

NE4040-70

(5.7) 1.500
75
(102) 4
(1016) 40
% 70 – 40
Download

4

NE4040-90

(6.0) 1.600
75
(102) 4
(1016) 40
%95 – 85
Download

5

NE8040-70

(26.5) 7.000
75
(201) 8
(1016) 40
%70 – 40
Download

6

NE8040-90

(28.4) 7.500
75
(201) 8
(1016) 40
%95 – 85

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ممبران صنعتی CSM”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *